جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
ميكروب شناسي
دراين بخش انجام كليه موارد كشت ازنمونه هاي كلينيكي شامل ادرار، مدفوع، خون و ترشحات و زخمها انجام ميگيرد. سپس باانجام تستهاي افتراقي و بيوشيميايي ورنگ آميزي به تشخيص نوع باكتري پرداخته و براي تعيين آنتي بيوتيكهاي مناسب براي درمان ، بااستفاده از بهترين ومناسب ترين ديسكهاي موجود از روش آنتي بيوگرام استفاده مي گردد.به منظور جلوگيري ازانتشارآلودگي ازهودهاي پيشرفته با فيلترهاي مناسب (هود كلاس II ) وهود كلاس (I ) و به منظور استريل كردن محيط بخش از لامپ UV استفاده مي گردد (هنگام شبها) اين بخش با اجراي ملزومات كنترل كيفي موردنياز دربخش و با شركت دردوره هاي كنترل كيفي خارجي توانسته بهترين امتيازات را بدست بياورد . اين بخش توسط پنج نفر با مسووليت خانم بادكوبه اداره ميشود.
 
تستهاي بخش ميكروب شناسي :
 
 

Blood Culture

Urine Culture & Sensitivity

Fungi Direct Smear

Urine Culture

Fungi Direct Smear

Throat Culture & Sensitivity

Blood Culture & Sensitivity x1

Urethral Discharge (C&S)

Blood Culture & Sensitivity(x3)

Skin Direct For Scabies

Blood Culture & Sensitivity(x2)

Stool Culture & Sensitivity(x 1)

Addis count (12 hr urine)

Stool Culture & Sensitivity(x 2)

24 hrs.Volume

Stool Culture & Sensitivity(x 3)

C.S.F. Direct Smear

Throat Culture

C.S.F.Culture

Throat Culture For Diphteria

Umbilical.Direct.Smear

Throat Smear For Diphteria

Stool Culture.Salmonella

Sputum Culture

Stool Culture.Shigella

Sputum Culture & Sensitivity

Prostatic Discharge C&S

Sputum Direct Smear for AFB,BK

Vaginal mycoplasma culture.

Sputum Culture for B.K

Umbilical Discharg Culture

Vaginal Culture

Nipple cultur & antibiogram.

Vaginal Culture & Sensitivity

Abscess drain culture& sensi.

Wound Discharge Culture

Sinus Direct Smear

Wound Discharge C&S

Sinus Drain Culture& Sensi.

Ear Discharge Culture

Nipple Direct Smear

Ear Discharge Culture (C&S)

Skin Lesion For Fungi

Fungi Culture

Synovial Dischargh C&S

Nasal Discharge Direct Smear

Nasal Discharg & Eosinophils

Nasal swab culture & sensi.

Nasal Discharge C&S

Semen Direct Smear,stained&Wet

Pediculus

Semen Culture

Direct Smear

Semen Culture & Sensitivity

Direct Smear for Eosinophil

Eye Discharge Direct Smear

 

Eye Discharge Culture

 

Eye Discharge C&S

1396/04/20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal