جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
بدخيمي هاي خوني
آزمايشات مرتبط با ژنتيك سرطان در بافتهاي Solid و بيماريهاي بدخيم خون و اختلالات انعقادي
 

بيماري

ترانسلوكاسيون / جهش

آزمايشات مولكولي

بدخيمي هاي خوني

 

ترانسلوكاسيونt (9;22)
t(9;22) (q34.1; q11.2),
BCR – ABL1 – P210, P190

شناسايي و بررسي كمي (MRD )
باReal-Time PCR

ترانسلوكاسيونt (15 ; 17)
t (15 ; 17) (q22 ; q21) PML - RARA

شناسايي وبررسي كمي (MRD )
باReal-Time PCR

JAK2 mutation analysis

شناسايي جهش باReal-Time PCR

FLT3 – ITD mutation analysis

بيماريهاي گوارشي و كبد

KRAS mutation

شناسايي جهش با Real-Time PCR

BRAF mutation

MSI (Micro Satellite Instability)

HFE gen mutations Analysis(C282Y&H63D)

ترومبوفيلي

Factor V Leiden (G1691A)

شناسايي جهش باReal-Time PCR

Factor II (Prothrombin, G20210A)

MTHFR (C677T)

1394/03/19
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal