نظر شما در مورد نحوه ارائه خدمات و برخورد کارکنان مرکز تشخیصی چگونه است؟